تبلیغات
پژوهش نامه ایل قشقایی - نگاهی به ایلات خمسه
پنجشنبه 24 اردیبهشت 1388

نگاهی به ایلات خمسه

   نوشته شده توسط: روح الله اژدری    نوع مطلب :ایل قشقایی ،

 

پوشیده نیست که جامعه عشایری از افراد خد متگزارو صبورکشورعزیزمان میباشد که د ر طول سالهائ پرنشیب و فراز تاریخ با تلاش هائ خستگی ناپذ یرخود از جهات سیاسی اقتصادی و اجتماعی پیوسته نقش اساسی خویش رابه خوبی ایفا نموده وبدون توقع حاصل مساعی خودرا به هموطنان خویش تقدیم نموده اند .

عشایر فارس نیزدر میدان خدمتگزاری چه ازنظرمبارزات خونین بادشمنان خارجی وچه ازنظراعتراض به سیاستهایغیرعادلانه حکام وسلاصین جبار وستمگروچه ازلحاظ تولیدات ودست بافته هانشان افتخاربرجبین وشکنج زحمت برچهره دارند ازانجا که ایل عرب فارس نشین که درجمع بندی یکی از پنچ ایل خمسه میباشد ودارای سوابق روشن ودرخشان است ودر خطه زرخیرشرق فارس بارهنوردیها -کوه پیماییهابااشناییهای طبیعت - دست وپنچه نرم کردن باحیوانات وحشی در جنگهابانان خشک ساختنها -بدون پزشک ومبارزه کردن بادردهاگذشته خویش رارقم زده وراه پرسنگلاخ وپرپیچ وخم زندگی راازصدراسلام تاکنون پیموده است ازاول درسیاه چادرهای زمستانه وتابستانه درسردسیروگرمسیربه باروکوچ پرداخته وبا پرورش دام وبافتن فرشهای نفیس امرارمعاش مینموده لیکن تحت تاثیرعوامل عدیده سال به سال ازتوش وتوانش کاسته شد ودراطراف واکناف استان فارس به حالت اسکان ونیمه سیاردرامده اند وفقط تعداد اندکی هنوز به ییلاق وقشلاق میپردازند ان هم نه بصورت کوچندگی قدیم بااسب وشتربلکه اکثرا به وسیله کامیون یک شبه ازگرمسیر به سردسیروبالعکس میرسند ونتیجه چینن اب وهوا عوض کردنها معلوم است که چه می باشد .

 

 تشکیلات ایلی عشایردرزمان فعلی

عشایرقشری است که ازطریق قرارداشتن در یک شجره نامه قومی  ایل وطایفه وتیره خودرامعرفی نموده وعمدتا دریک فعالیت تولیدی که اکثرا دامداری است شاغل میباشند دربعضی موارد کشاورزی نیزبه عنوان شغل فرعی یاثانوی انها مطرح است . انچه مسلم است عشایر روزی همگی متحرک بوده وبه مرورزمان که ازسوی رژیم های حاکم وحوادث طبیعی در تنگناقرارگرفته و درشهرها یاروستاها مسکن گزیدند .

هم اکنون عشایر ازنظر فرم زندگی و نحوه خدمات  رسانی به سه دسته (گروه ) تقیسم می شود .

اول گروهی که کاملاسیارند ومرتبا ازقشلاق به ییلاق وبالعکس کوچ می نمایند ودامداری شغل اصلی انهاست .

دوم گروهی که نیمه سیارند ودرییلاق وقشلاق خانه روستایی دارند وکشاورزی شان نیزچشمگیراست .

سوم گروهی ساکن که کاملا به شکل روستادرامده وعمدتا کشاورزی دارند ویادرشهرهابه کارگری ودستفروشی ومشاغل دولتی پرداخته اند .

ایل خمسه شامل طوایف عرب وباصری وکرشولی ونفر واینانلو وبهارلو میباشد .

بنکو : مجموعه چندخانواررابنکو می گویند .

تیره :مجموعه چند بنکورا تیره گویند .

طایفه :مجموعه چند تیره راطایفه گویند .

ایل :مجموعه چند طایفه رایل گویند .

خانوار : گروهی که زیریک چادرزندگی می کنند وبایکد یگر هم خرج بوده وباهم دریک سفره غذا می خورند .

ییلاق ( محل اطراق تابستانی )  محلی که عشایربهاروتابستان درانجابه سرمی برند که بین عشایر به سرحد معروف است که دراصل سردسیراست  .

قشلاق ( محل اطراق زمستانی ) محلی که عشایر پاییز وزمستان رادرانجابه سرمی برند که بین عشایربه گرمسیرمعروف است .

 

 نگاهی به استان فارس و شهرهای خمسه نشین ان

استان فارس درجنوب ایران قرارگرفته واز شمال بااستانهای اصفهان ویزد از جنوب بااستان هرمزگان ازشرق بااستان کرمان وازمغرب بااستانهای بوشهروکهکیلویه وبویراحمدهمسایه است . مساحت ان 133000 کیلومتر مربع ودرامتداد جبال زاگرس یک ناحیه کوهستانی و معتد ل راتشکیل میدهد دارای کوهستانهای بهم پیوسته و گردنه های صعب العبور درناحیه شمالی وشمال غربی وکوههای پراکنده ودشتهای حاصلخیز درناحیه جنوب و جنوب شرقی میباشد :  این استان از نظر اب وهوا به دو ناحیه سرد سیری وگرمسیری تقیسم می شود وجو د رودهاوچشمه ها دردره ها وکوهپایه ها باعث سرسبزی وچمنزارهای طبیعی فراوانی درجای جای فارس کردیده که از نظر دامداری ایلات وعشایر راجلب نموده است .

عشایر فارس عبارتنداز از ایل قشقایی  - ایلات خمسه -  ایل ممسنی وایل بویراحمد که اکثر قریب به اتفاق در چادرهای سیاه که ازموی بز وبدست خودشان بافته می شود زندگی می نمایند که درزمان کنونی اکثرا اسکان یافته ودرشهرها ومناطق دیگر پراکنده می باشنداین استان دارای  14 شهرستان 34 شهر 112دهستان و 38 بخش می باشد.

 

ایل عرب

باید دانست که ایل عرب فارس جماعتی ازاعراب بادیه ،نجد و عمان و یمامه عربستانند که در زمان خلفای بنی امیه و بنی

عباس بلکه از صدر دولت علیه اسلام دامت شوکتها برای تسخیر مملکت فارس و نظم نواحی آن با عیال و مواشی آمده به

عادت خود در چادرهای سیاه زمستانه و تابستانه در دشت و کوهستان آمد و شد کنند. قشلاق آنها نواحی بلوک سبعه و

رودان و احمدی و ییلاق آنها بلوک بوانات و قنقری و سرچاهان باشد.و زبان این گروه از زبان عربی اصلی بیرون رفته

و جز لهجه عربی برای آنها باقی نمانده است.و ایل عرب  در اصل دو ایل می باشد . یکی عرب جباره و دیگری  عرب

شیبانی است .

ایل اینا نلو

((یکی از ایلات پنچ گانه خمسه می باشد این ایل ازترکستان درقرن سیزدهم میلادی به ایران امده ودرفارس اقامت گزیده اند هنگامی که شاه عباس اول ایل شاهسون راتشکیل داد قسمتی از ایل ایناینلو به این ایل جدید ملحق شدند .)) ایل بهارلو یکی از پنچ ایل خمسه  فارس

ایل بهارلو

شعبه ای از طوایف شاملو میباشند که دارای هفت قبیله بوده اند وتوسط سید صدرالدین از جنگ امیرتیمورخلاص وباشاه اسماعیل خروج کردند در زمان گذشته این ایل ایاب وذهاب می کردند محل ییلاق انهادر بیضا  ورامجرد ومحل قشلاق انها درحوزه شهرستان داراب بوده است مدت  زمانی است که درداراب اقامت نموده .

چون زبان همه انهاترکی است باید اصل انها از ایلات ترکستان باشد که در زمان سلاطین سلجوقی وسلاطین مغول به ایران امده ودرفارس توقف نموده اند . چنانکه  تاکنون یک طایفه از ایلات ترکمان دشت خوارزم را بهارلو گویند قشلاق این ایل صحرای ایزد خواست لارستان وجایگاه داراب وییلاق ان نواحی رامجرد ومرودشت وکمین بود .

 ایل باصری

یکی ازپنج ایل خمسه ایل باصری میباشد این ایل اززمان سابق باایل عرب هم مرز وهم جواربوده وحاکم ایل باصری وایل عرب هردو یکی بوده از زمان صفویه تازمان کریمخان زند ایل باصری به ایل عرب ملحق شد .

ایل نفر

ایل نفردرناحیه گراس زندگی می کند رییس این ایل در زمان حکومت نادر شاه افشار حاج حسین خان نفر بوده واز انجا که وی فردی متنفذ ودردربارسلاطین وقت اعتبار ویژه ای داشته از این رونام ایل از اسم وی گرفته شده . ایل نفر از جمله پنج ایلی است که ایلات خمسه راتشکیل می دهد در طول دوران نادر شاه وکریمخان زند حاجی حسین خان نفر رییس ایل نفر وبهارلوبوده است


marvel contest champions cheats
چهارشنبه 27 دی 1396 10:25 ب.ظ
بسیار! این یک مقاله فوق العاده عالی بود. خیلی ممنون برای تهیه
این اطلاعات
حسام
یکشنبه 21 آذر 1395 04:24 ب.ظ
سلام دوست گرامی زمانی اتحادیه خمسه بدلیل سیاسی زیر نظرقوام الملک و بدستور ناصرالدین شاه بوجود می اید و بعد از نیم قرن این اتحادیه از هم فرو می پاشد ،پس لطفا بجای ایل خمسه از اتحادیه خمسه استفاده بفرمایید
شنبه 3 آبان 1393 01:07 ب.ظ
باسلام

وبلاگ خوبی است ممنون میشم اگه اطلاعاتی در مورد دستبافته های عشایر فارس ایلات خمسه عرب و بهارلو
را دراختیار من بگذارید باتشکر
علی ایزدپرست
پنجشنبه 13 شهریور 1393 03:55 ق.ظ
با سلام خدمت شما طایفه جابری در روستای معز آباد جابری است که 9000 نفر جمعیت داردو دو روستای دیگر به نام های کوه خیاره و هلال آباد هم هست ولی اسمی از اینها نیست .
لطفا مطالبتان را بصورت کامل بگذارید الان خیلی ها که آشنایی ندارند هیچ متوجه نمی شوند . ممنون به امید روزی که همه به اصالتشان افتخار کنند نه اینکه آن را پنهان کنند .
مجید بیات
چهارشنبه 1 مرداد 1393 03:02 ب.ظ
با سلام
بسیار عالی بود اگه مطالب تازه ای بود به ایمیلم بفرستید تشكر
میرزائی
یکشنبه 4 خرداد 1393 06:38 ق.ظ
سلام ببخشید مثل ایتکه اسم اینجانب یا من ننوشتم ونمی دانم باتشکر از شما ضمنا در جواب آقای برومندی باید گفت که ایل بهارلو ترک زبان بوده ولی در متون وختی نوشته های خودشان جزو ایل خمسه بوده اند وایلات خمسه یا همان پنج گانه شامل باصری نفر بهارلو عرب وکردشولی هم می باشد (در پس کم رنگ شدن حضور یکی از طوایف خمسه جزو این ایل محسوب می شود نه بر اساس زبان یا گویش یا آداب وسنن بلکه بر اساس مسیر کوچ
l
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 05:00 ق.ظ
سلام
طایفه کردشولی در جنوب ایران جزو ایل خمسه هست برای شناختی از این طایفه به این وبلاگ هر چند مدتی سری بزنید با تشکر (نگاهی به طایفه کردشولی ) با تشک
اسماعیل برومندی
جمعه 28 تیر 1392 04:19 ب.ظ
با سلام اینجانب ساکن منطقه کربال روستای مقرب 1 میباشم و از ایل بهارلو میباشم تعداد ما در این منطقه بسیار زیاد میباشد ودر روستاهای مقرب 1و2 خان اباد-خیراباد -ملک اباد اسماعیل اباد -ارزنه -چهارطاق وبسیاری دیگر در شهر مروردشت وزرقان و حتی شیراز ساکن میباشیم . ایل بهارلو بزرگتر از انیست که ما تصور میکنیم و در این زمان ما مفتخریم که یک نماینده در مجلس شورای اسلامی به نام محمد مهدی برومندی داریم. ایل بهارلو جدا از ایل خمسه میباشد وهیچ وجه تشابهی بین ایل بهارلو با ایل خمسه وجود ندارد
سعید حیدری
چهارشنبه 23 فروردین 1391 01:06 ق.ظ
سلام عالی بود
مهدی خمسه
چهارشنبه 26 بهمن 1390 07:50 ب.ظ
خیلی خوب بود .. کامل نبود .. اما گویا و مفید بود .. متشکرم .
رسول احمدلو
پنجشنبه 19 آبان 1390 12:07 ب.ظ
سلام به اطلاع کلیهایل خمسه می رسانم سمینار بررسی ابعاد تاریخی اجتماعی واقعه لر و نفر سال 43 در اردیبهشت سال 1391 در شهر لار برگزار می گردد. در این سمینار ضمن بررسیاین واقعه تاریخی. درباره تاریخ تحولاتف اداب و رسوم. فرهنگ ایل نفر و ایل خمسه بحث و تبادل نظر خواهد شد. لذا از کلیه مورخین و علاقمندان دعوت به همکاری می شود . برای کسب اطلاعات بیشتر به ادرسhttp://qomshenasiblogfa.comیا بنیاد بازشناسی لارستان کهن مراجعه فرمایید. با تشکر
رضا باصری
چهارشنبه 19 مرداد 1390 10:13 ب.ظ
با سلام و خسته نباشی
امیدوارم در تمام مراحل موفق باشی
این را یادآور شئم در تمام کارها کسانی هستن که موافق کارها نباشند هرچند که خول-دشان دست بکار نمیشوند.
بهزاد اسفندیاری - سردبیر هفته نامه عصر مرودشت از ایل نفر طایفه زمان خانلو
جمعه 20 خرداد 1390 01:11 ق.ظ
آقای اژدری، ایلی بنام ایل خمسه اساساً وجود ندارد و عشایر ایلات اینالو، بهارلو و نفر به هیچ وجه خودشان را خمسه نمی دانند. چنانچه كتاب شورش عشایر فارس را بخوانید، خواهید دید كه استاد كاوه بیات نیز مجتمعی بنام ایل خمسه را رد می كند و اینجانب می توانم با 100 دلیل ثابت كنم ایل خمسه وجود ندارد و البته پرفسور زهتابی ترك شناس شهیر نیز ایل خمسه را تصنعی می داند.
سهام پور
شنبه 1 اسفند 1388 09:05 ب.ظ
با سلام
وبلاگ بسیار خوبی دارین امیدوارم موفق باشید
فقط یه لطفی کن منابع مطالب درج شده در وبلاگ خود را قید نماید

باتشکر محمد حسن سهام پور
www.khamse.blogfa.com
داودکیانی
چهارشنبه 4 آذر 1388 05:34 ب.ظ
باسلام
وقت به خیر مطالب خوبی بود می توانید این مطلب راهم در وبلاگتان قراردهید
طاهر شاهینی
پنجشنبه 24 اردیبهشت 1388 12:29 ق.ظ
وبلاگت واقعا کامله
جهت تبادل لینک وبلاگم را لینک کن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر