تبلیغات
پژوهش نامه ایل قشقایی - ماهیت حرکت مسلحانه بهمن قشقایی
یکشنبه 25 اسفند 1387

ماهیت حرکت مسلحانه بهمن قشقایی

   نوشته شده توسط: روح الله اژدری    نوع مطلب :تاریخ ایل قشقایی ،

                درسالهای اخیر گروهی سعی میکنند با تحریف تاریخ وساختن ماهیت های دروغین برخی حرکت های مشکوک تاریخی را موجه و چهره پاک و بی آلایش مردم وطن پرست ایل قشقایی را مکدر نشان دهند.اگر چه فکر میکنند با این کار به ایل قشقایی خدمت مینمایند. ورود به این مباحث تاریخی را به این جهت مهم میدانم که درآینده نیز ممکن است کسانی سعی نمایند به شستشوی ماهیت کسانی بپردازند که عملکردشان خیانت به ایران عزیز و ایل قشقایی بوده است.

کتاب تولدی در آتش شرح ماجرای حرکت مسلحانه بهمن قشقای  در استان فارس در اواسط سالهای دهه چهل میباشد. نویسند محترم تلاش کرده است قیام بهمن قشقایی را قیامی مردمی و برخواسته از متن ایل قشقایی معرفی نماید. این قیام را با قیام میرزا کوچک خان و کلنل محمد تقی خان پسیان مقایسه کرده است. بدون اینکه به انگیزه ها و اهداف این قیامها اشاره ای کرده باشد. نویسنده محترم در معرفی بهمن قشقایی تنها به پیشینه تاریخی خانواده و حضور او در انگلستان جهت ادامه تحصیل بسنده کرده و تلاش نموده است ، انگیزه ها و اهداف وی را که ماهیت اساسی حرکت مسلحانه اورا شکل میدهددر پرده ابهام قرار دهد. بنابراین حرکت مسلحانه وی را قیامی آگاهانه و بدون تاثیر از مکاتب سیاسی معرفی نموده ودر این باره مینویسد :

              (( این که میگویند بهمن نادره مقاومت جنوب است به این دلیل است که در زمان اخیر آخرین مبارزی است که آگاهانه قیام کرد و تحت تاثیر هیچ حزب ومسلکی قرار نگرفت و در طول مبارزاتش تا دم مرگ کوچکترین انعطافی در برابر استبدادپهلوی از خود نشان نداد.))1

ازطرف دیگر نویسنده محترم تلاش کرده است حرکت مسلحانه بهمن قشقایی را حرکتی معرفی کند که تمام ایل قشقایی از آن حمایت کرده است . این درحالی است که تنها عده ای از نزدیکان او و افرادی از تیره های کوچک که از ظلم و جور رژیم ستم شاهی به تنگ آمده بودندو هیچ گونه انگیزه واطلاعات سیاسی هم نداشتندبا او همراهی کردندو یکی از دلایل شکست او نیز عدم توانایی در همراه کردن مردم عشایر قشقایی بوده است.

بهمن قشقایی پس از اعزام به انگلستان جهت ادامه تحصیل با توجه به تبلیغات وسیع گروهای چب گرا و مارکسیت به هواداری این گروهها در می آید.  در اروپا با دایی خود خسرو قشقایی که در آلمان شرقی با گروههای مارکسیست همکاری دارد نزدیک بوده  و ازطرف دیگر با ایرج کشکولی و عطا حسن آقایی از جوانان مارکسیست ایل نیزهمکاری داشته است. با اوج گیری اختلافات حزب کمونیست چین و شوروی بهمن ایرج و عطا به مائو ئیسم گرایش پیدا میکنند. وقتی انشعاب در حزب توده ایران بوجود می آید و سازمان انقلابی حزب توده ایران توسط شاخه طرفدار مائو شکل میگیرد این افراد سخت تحت تاثیر جاذبه های انقلابی چین و شعارهای تند مائو قرار گرفته وبه سمت مبارزه مسلحانه توده ای گرایش پیدا میکنند. 

رهبری جریان مائو ئیسم در انگلستان به دست پرویز نیکخواه بوده که به وسیله دکتر فریدون کشاورز با حزب کمونیست چین مربوط میشده است. پرویز نیکخواه به همراه افرادی چون فیروز فولادی ، کورش لاشایی و مهدی خان بابا تهرانی به چین رفته وبا مقامات حزب کمونیست چین ملاقات میکنندو به این ترتیب عده ای از جمله ایرج کشکولی و عطا حسن آقایی برای فرا گیری عملیات پارتیزانی وپیاده کردن تز های مائو تسه دون در زمینه جنگ مسلحانه در ایران به چین اعزام میشوند . بعد از آموزش ، این افراد مامور میشوند قیام مسلحانه ای را در ایران ودر میان ایل قشفایی به عهده بگیرند. بهمن قشقایی همزمان با حرکت مسلحانه گروهی از عشایر    به ایران برمیگردد. در آن زمان حیدر و خردل موصلو به تنگ آمده از ظلم و ستم عوامل حکومت در منطقه قیر وکارزین دست به یک حرکت مسلحانه به منظور تامین مایحتاج اولیه زندگی زده بودند.  

حکومت مرکزی نیز درصدد دستگیری این افراد برمی آید. بهمن نیز این قضیه را مناسب تشخیص داده وبا ادعای حمایت از عشایر و افراد یاغی رهبری این شورش را به جهت موقعیت خانوادگی خود که از خوانین بوده به عهده میگیرد.  ایرج کشکولی وعطا حسن آقایی نیز از راه عراق و خوزستان خود را به استان فارس رسانده و به بهمن میپیوندندوسعی مینمایند این جریان را به سمت وسوی اهداف کمونیستی خود بکشانند. 2

نورالدین کیانوری  دبیر کل حزب توده ایران در خاطرات خود می نویسد:

                 (( سازمان انقلابی برای اجرای تزهای مائو در زمینه جنگ روستایی و محاصره شهرها حرکتهای کوچکی کرد که ناکام ماند . آنها در اوایل سال 45 یکی از خوانین قشقایی بنام بهمن قشقایی را به اتفاق دو عضو سازمان انقلابی بنام عطا حسن آقایی و ایرج کشکولی  به فارس فرستادند و آنها در میان ایلات جنوب یک حرکت کوچک مسلحانه را شروع کردند که سازمان انقلابی حزب توده ایران با آب و تاب آن را به عنوان اولین جرقه مبارزه مسلحانه در ایران اعلام

کرد. ))3

کیانوری برای اثبات وابستگی بهمن قشقایی و همراهانش به سازمان انقلابی توده ایران سندی را از ارگان سازمان انقلابی بنام توده را ذکر میکند. در این سند امده است:

                         (( سران نهضت جنوب میکوشند مبارزه خود را بر اساس قواعد جنگهای پارتیزانی سازمان دهند. ......... بدین ترتیب نهضت جنوب از لحاظ ماهیت و شکل مبارزه با جنگهای عشایری تفاوت دارد وبه همین جهت این کانون مبارزه مسلحانه میتواند به چنان آتشی تبدیل گردد که خرمن زندگی شاه و دستگاه حاکم را بسوزاند. )) 4

این سند نشان میدهدکه گروههای چپ گرای مائوئیسم به حرکت مسلحانه بهمن قشقایی امید فراوان داشته اند. اما به دلیل تفاوت ماهیت اهداف سردمداران قیام و خواست مردم رنجدیده عشایر دیری نمی پاید که با پراکنده شدن اطرافیان بهمن قشقایی و فرار عطا حسن آقایی و ایرج کشکولی از ایران امید آنهاب به نا امیدی تبدیل شده و دلایل شکست را چنین بیان میکنند.

                      (( این مبارزه نه دارای برنامه سیاسی ،نه دارای تشکیلات سیاسی ونه دارای رهبری سیاسی بوده است ونه حتی همه افراد شرکت کننده در آن دارای آگاهی سیاسی بوده اند. طبیعی است درچنین شرایطی مبارزه مسلحانه مردم عشایر فارس بطور کلی خصلت ایلی خودرا حفظ خواهد کرد. همانطورکه تا حال کرده است و در چهار چوب مبارزه ایلی باقی میماند ودر نتیجه با شکست روبه رو میشود. ))5

با این توصیف چنین به نظر میرسد که مائوئیست های حزب توده با اوج گیری مبارزات ایلی مردم قشقایی بر علیه ظلم وستم رژیم پهلوی در اوایل دهه چهل به منظور بهره برداری از نارضایتی مردم عشایر ازحکومت درجهت اهداف وآرمانهای خود بهمن قشقایی و همراهانش را که درمنطقه فیروزآباد پایگاه مردمی داشته اند را ماموراین عملیات می نمایند که دراین خصوص موفقیتی حاصل نمی گردد.

1-  تولدی در آتش عوض الله صفری کشکولی انتشارات کیان نشر ص 83

2-  خاطرات نورالدین کیانوری ص 434و435 میتوان به خاطرت ایرج کشکولی بنام(( نگاهی به جنبش چب از درون)) نیز مراحعه کرد

3-  همان ص438

4-  همان به نقل از نشریه ارگان سازمان انقلابی حزب توده ایران شماره اول سال اوا فروردین 1345

5-    همان به نقل از نشریه توده شماره فوق العاده تیر ماه 1345برچسب ها: یهمن قشقایی ، ایل قشقایی ، حزب توده ، سازمان انقلابی ، ایرج کشکولی ، عطا حسن آقایی ، مائو ئیسم ،

علی
دوشنبه 21 مرداد 1392 08:25 ب.ظ
من به نوشته شما نظرم اینكه از معنای غریب مضمون یك حدیث(در مورد جیزی كه دانشی نداری حرف نزن)استفاده كنم ولی خسرو خان وخانواده اش قشقایی را نا بود كردند و اظهار دارند بهمن بیكی ولی خودشان فرهنك قشقایی را از بین بردند من در یك وبلاك عوامل از بین رفتن فرهنك و ماهیت قشقایی را خواهم نكاشت با معذرت از نداشتن قلم فارسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر